به نظر من بازی ابومسلم عالی بود امیدوارم همیشه اینقدر پرانگیزه باشن