چرا ابومسلم اسپانسر نداره ؟!!! در بازى اول در سارى ، پیراهنش خالى بود!