حمایت از اکبر میثاقیان سه شنبه 27 فروردین 1392
لطفا کسانی که اکبر میثاقیان را نمی شناسن درموردش بد نگن، عشق اکبر به ابومسلم به تمامی هوادران ثابت شده