ابومسلم و اکبر میثاقیان سه شنبه 28 خرداد 1392
ابومسلم تنها با اکبر میثاقیان میتواند به لیگ برتر صعود کند لطفا ما هواداران دق ندهید اشتباه بس است تو را خدا