محل تمرینات کجاست؟ چهارشنبه 12 تیر 1392
لطفأ محل برگزارى تمرین ها را در سایت بنویسید و با تیم هاى استقلال و پیروزى و... بازى تداركاتى برگزار كنید.