سخن یک هوادار با سرمربی تیم... سه شنبه 26 آذر 1392
چرا کسی نیست به آقای حنطه بگه بابا این طوری حرف نزنید. ایران جوان بوشهر تیم اول گروه هست اما هیچ پولی به بازیکنانش نداده!