عشق به تیم فوتبال ابومسلم دوشنبه 15 خرداد 1396
صدای هواداران را که نمی شود خاموش کرد !!!!!!!!  نام تیم تا ابد ابومسلم خواهد ماند.